การฝังเข็มกับการปรับสมดุลทางอารมณ์
 (
Acupuncture and Emotional Balance)

 

          การฝังเข็มเป็นการรักษาแบบโบราณของจีน ซึ่งเป็นการรวม การรักษาทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และความรูสึกเข้าด้วยกัน โดยจะควบคุมด้วยพลังชี่ (Qi) หรือ พลังจักรวาล (the universal life-force energy) การฝังเข็มเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งใช้เพื่อรักษาสุขภาพและควบคุมสมดุลย์ของการไหลเวียน พลังชี่ในร่างกาย ดังนั้นจึงใช้บำบัดอาการ ความวิตกกังวล (Anxiety) โรคซึมเศร้า (depression) อาการนอนไม่หลับ (sleep difficulty) ได้ดี

 

           มีการศึกษาทางการแพทย์เป็นจำนวนมากถึงสาเหตุของความสำเร็จในการรักษาโดยวิธีนี้แต่ยังไม่   เป็นที่แน่ชัดว่าการบำบัดที่ได้ผลนั้นเนื่องจากอะไร แต่การมีการระบุว่าการฝังเข็มเป็นวิธีการแพทย์ทางเลือกที่ได้ผลในการรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างดี เชื่อกันว่าการรักษาแบบฝังเข็มจะเป็นการรักษาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

         

           การรักษาแบบธรรมชาติ เป็นการรักษาโดยอาศัยพลังชี่ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจันสมัยโบราณ ว่ามีพลังในการควบคุมสมดุลย์ และการฝังเข็มสามารถปรับการไหลเวียนของพลังได้ และเป็นการรักษาแบบองค์รวม

 

การฝังเข็มกับการบำบัดโรควิตกกังวล (Acupuncture and Anxiety)

    ในทางคลีนิคได้มีการศึกษาถึงผลของการฝังเข็มกับการบำบัดโรคดังกล่าว ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเข็มสามารถอาการวิตกกังวลได้

 

การฝังเข็มกับการบำบัดโรคซึมเศร้า (Acupuncture for Depression)

    จากการศึกษาวิจัย พบว่าการฝังเข็มสามารถ กระตุ้นสื่อประสาท (Neurotransmitter) ที่ถูกสร้าขึ้นในสมอง เกิดผลทำให้อาการซึมเศร้าลดลง เมื่อเปรียบเทัยบกับการรักษาโดยใช้ยาลดการซึมเศร้า (antidepressants)

 

การฝังเข็มกับการบำบัดโรคนอนไม่หลับ (Acupuncture and Insomnia)

   เนื่องจากโรคนอนไม่หลับสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เนื่องจากความเครียด โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล จากการศึกษาและตึพิมพ์ใน the American Journal of Chinese Medicine พบว่าการฝังเข็มสามารถกระตุ้นให้การหลับง่ายขึ้น และคุณภาพของการนอนดีขึ้น

 

การฝังเข็มกับการบำบัดโรคเครียด (Acupuncture and Stress)

  การฝังเข็มเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของพลังชี่ แต่ละจุดในการฝังเข็มจะกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายและทำให้เกิดความสมดุลย์ทางอารมณ์ ทำให้ความเครียดลดลง

 

การฝังเข็มกับโรคสมาธิสั้น (ADD/ADHD: Attention Deficit Disorder (ADD) หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD))

   มีรายงานออกมาว่าการฝังเข็มสามารถช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ให้อาการดีขึ้นได้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถประเมินผลออกมาได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีรายงานว่าสามารถพัฒนาให้เกิดสมาธิ ความสนใจ และการปรับตัวด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.

อ้างอิงจาก: http://www.anxiety-and-depression-solutions.com/articles/complementary_alternative_medicine/acupuncture/acupuncture_treatment.php

 

Copyright© 2006, It-gateways.com. All rights reserved